Menu

Privacy

Bij Hessel bewindvoering verwerken we gegevens van onze cliënten. We doen er alles aan om deze gegevens zorgvuldig en veilig te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Vennootschap onder Firma Hessel bewindvoering, Postbus 599, 3900 AN Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens Hessel bewindvoering
Website:   www.hesselbewindvoering.nl
Correspondentieadres:   Postbus 599, 3900 AN Veenendaal
Telefoonnummer:   085-3033985
Mailadres:   info@hesselbewindvoering.nl
KVK-nummer:   63180421

Geheimhouding
Alle medewerkers van Hessel bewindvoering hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is niet alleen tijdens dienstverband van kracht maar ook na het beëindigen van het dienstverband.

Beveiliging
De systemen waar Hessel bewindvoering mee werkt, zijn afzonderlijk en volgens de daarvoor geldende richtlijnen beveiligd.

Verwerking gegevens
Om het werk voor cliënten goed te kunnen doen, is Hessel bewindvoering genoodzaakt om gegevens van cliënten te verwerken. Een aantal van deze gegevens worden hierna benoemd.

Hessel bewindvoering verwerkt de volgende persoonsgegevens
– voor- en achternaam
– woon- en verblijfadres
– geboortedatum
– geboorteplaats
– geboorteland
– nationaliteit
– identificatie
– BSN
– geslacht
– gezinssamenstelling
– burgerlijke staat
– telefoonnummer
– mailadres
– personalia partner (indien van toepassing)
– personalia kind(eren) (indien van toepassing)

Hessel bewindvoering verwerkt de volgende andere gegevens
– belangrijke contactpersonen
– IBAN
– financiële gegevens
– gegevens over schulden
– gegevens betrokken partijen
– van belang zijnde brieven, stukken en bescheiden
– (korte) verslagen van gevoerde gesprekken met cliënt en/of betrokkenen
– gerealiseerde/te realiseren activiteiten en/of afspraken met betrekking tot financiën en/of zorg die gemaakt zijn met:
– de cliënt
– betrokken partijen, waaronder schuldeisers
– uitkeringsinstanties
– andere gerealiseerde/te realiseren activiteiten en/of afspraken die gemaakt zijn op andere gebieden

Van wie krijgt Hessel bewindvoering de gegevens
Hessel bewindvoering verwerkt gegevens die afkomstig zijn van
– cliënt
– rechtbank
– rijks- en gemeentelijke overheden
– overheidsinstanties
– schuldeisers
– deurwaarders en incassobureaus
– werkgevers
– hulpverleningsinstellingen
– zorginstellingen
– instellingen van algemeen maatschappelijk belang
– overige

Bewaartermijn
Hessel bewindvoering bewaart de gegevens van cliënten niet langer dan strikt nodig is en met het uitsluitende doel om de functie (en bijbehorende taken) goed uit te kunnen oefenen. Daarnaast gelden de wettelijke bewaartermijnen.

Inzage en verzoek tot aanpassing
Cliënten hebben het recht om gegevens in te zien en, indien nodig, te laten corrigeren. Het wijzigen van gegevens is alleen mogelijk bij gegevens die aantoonbaar incorrect blijken te zijn opgeslagen.
Inzage is voor de cliënt uitsluitend mogelijk op afspraak.